1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage 2016 aan, die een verslag geeft van de periode januari tot en met april van dit jaar. Afwijkingen uit deze periode worden – voor zover van toepassing – geëxtrapoleerd naar jaarbedragen. In deze rapportage vindt u op hoofdlijnen een verslag over de achterliggende periode van het jaar. Deze rapportage verschijnt tegelijk met de jaarrekening 2015 en de kadernota 2017.

De opzet van de bestuursrapportage (berap) is anders dan u de afgelopen jaren gewend was. Omdat de begroting 2016 als digitaal ‘doorklikdocument’ is verschenen, is deze opzet doorgetrokken naar de berap. Ook inhoudelijk is de berap afgestemd op de begroting, wat inhoudt dat er net als in de begroting op hoofdlijnen, kort maar krachtig, gerapporteerd wordt over beleidsvoornemens. Om de leesbaarheid verder te bevorderen, zijn verkeerslichten opgenomen, om ook visueel een indicatie te geven of een voornemen op schema ligt of niet.

Ten aanzien van de financiële ontwikkelingen wordt onderscheid gemaakt tussen onvermijdelijke tegenvallers, nieuwe wensen en meevallers. Deze zijn per programma als tabel opgenomen, gevolgd door een korte analysetabel, waarin de mutaties worden toegelicht.

In de begroting 2016 zijn nieuwe prestatie-indicatoren opgenomen. Inmiddels is er een landelijk verplichte set beleidsindicatoren verschenen, die hierop invloed heeft. In een apart hoofdstuk wordt beschreven hoe hiermee wordt omgegaan.

Algemene uitkering

Net voor het verzenden van deze 1e bestuursrapportage 2016 en de Kadernota 2017 is de meicirculaire uitgebracht. De meerjarige gevolgen hiervan zijn toegelicht in de Kadernota.

Resultaat

De rapportage sluit met een nadelig resultaat van € 151.000. 

Vergelijking met voorgaande jaren
Jaar Primitieve begroting Na 1e berap Na 2e berap Jaarrekening (voor resultaatbestemming)
2012 0 219.000 N 25.000 N 1.483.000 V
2013 43.000 V 178.000 V 19.000 V 1.346.000 V
2014 272.000 V 119.000 N 486.000 N 812.000 N
2015 201 V 354.000 N 60.000 V 2.584.000 V
2016 157.000 V 151.000 N - -

Op grond van wijzigingen in de BBV wordt het nadelig resultaat van de 1e berap ten laste gebracht van de Vrije Algemene Reserve (VAR).

Legenda:

N = nadeel

V = voordeel

I = incidenteel

S = structureel

Bedragen zijn in euro’s opgenomen

Financieel totaaloverzicht 1e Bestuursrapportage 2016