1. Inleiding

Kadernota 2017

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2017 aan. Hierin worden de uitgangspunten voor de programmabegroting vastgelegd. Tevens worden in deze nota de beleidsinhoudelijke en financieel-technische afwegingen, die voor het opstellen van de programmabegroting aan de orde komen, inzichtelijk gemaakt. Ook bevat de Kadernota een weergave van de financiële stand van zaken.

Herindeling

De Kadernota omhelst kort gezegd de keuzes die de politiek de komende jaren maakt voor de gemeente Woudrichem. Die keuzes hebben te maken met het behouden en versterken van het karakter en het leefklimaat van de gemeente, maar ook met de ontwikkelingen die gaande zijn. Een van de meest in het oog springende ontwikkelingen is de aanstaande herindeling met de gemeenten Werkendam en Aalburg per 1 januari 2019. Die bepaalt voor een groot deel de toekomst van de gemeente, het beleid dat daarmee samenhangt en de financiële consequenties die daaruit hun vertaling vinden.

Financiële situatie

De gemeente Woudrichem heeft de afgelopen jaren een sober financieel beleid gevoerd. Vorig jaar stonden de financiële stukken daarbij extra in het teken van de situatie rondom het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf Bedrijventerreinen (ROB) en de invoering van de decentralisaties op het gebied van welzijn.

Bij deze financiële cyclus, waarvan behalve de kadernota ook de jaarrekening 2015 en de 1e bestuursrapportage 2016 deel uitmaken, is er iets meer financiële ruimte om enkele initiatieven te ontwikkelen. Dit komt met name door het positieve jaarresultaat van 2015, waarvan overigens wordt voorgesteld om dit deels aan te wenden om reserves verder aan te vullen, zodat mogelijke toekomstige risico’s zoveel mogelijk afgedekt worden. Daarbij speelt ook mee dat wij van mening zijn dat we nog steeds twee en een half jaar de bestuursverantwoordelijkheid voor de inwoners van de zelfstandige gemeente Woudrichem dragen. Het is de verantwoordelijkheid van het huidige gemeentebestuur om dit zo goed mogelijk af te ronden. Daarom wordt met inachtneming van de beperkte financiële ruimte die er is, in deze kadernota geschetst in hoeverre nieuwe initiatieven nader ingevuld kunnen worden.

Hierbij zijn de volgende spelregels gehanteerd:

  1. Tegenvallers worden meteen meegenomen in het betreffende jaar(resultaat).
  2. Er dient voldoende weerstandsvermogen te zijn voor actuele risico’s (zoals grondexploitatie, sociaal domein en exploitatie zwembad).
  3. Op onderdelen kan beleid worden geïntensiveerd, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen aanmeldingen c.q. wensen vanuit de gemeenschap, de organisatie, ons college en uw raad.

Financieel perspectief

Het financieel perspectief van deze kadernota ziet er als volgt uit:

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020
Begrotingssaldo -157.000 -6.000 -175.000 -279.000 -279.000
Totaal financiële mutaties uit reeds genomen raadsbesluiten 29.000 28.000 25.000 22.000 22.000
In procedure zijnde raadsvoorstellen 0 36.000 35.000 33.000 32.000
Totaal financiële mutaties 1e berap* 279.000 568.000 502.000 444.000 443.000
Algemene uitkering in 1e berap -169.000 -262.000 -154.000 -213.000
Totaal financiële mutaties kadernota* 0 48.000 38.000 -18.000 -18.000
TOTAAL GEPROGNOSTICEERD BEGROTINGSSALDO 151.000 505.000 163.000 48.000 -13.000
nadeel nadeel nadeel nadeel voordeel
*waarvan incidenteel 353.000 354.000 135.000 0 0
*waarvan structureel  -74.000 322.000 405.000 426.000 425.000

Legenda:

N = nadeel

V = voordeel

I  = incidenteel

S = structureel

Bedragen zijn in euro’s opgenomen