3. Algemene uitkering

Algemeen

De ontwikkeling van het gemeentefonds, als de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, is in hoge mate bepalend voor de uitkomsten van de begroting van de gemeente en de financiële positie. De algemene uitkering is voor de kadernota opnieuw doorgerekend, omdat er sinds de vorige doorrekening (voor de begroting 2016) nieuwe circulaires zijn verschenen. Net voor verzending van deze kadernota, op 31 mei 2016, is de meicirculaire uitgebracht. De financiële gevolgen van de verwerking hiervan zijn hieronder opgenomen.

Tabel: Doorrekening algemene uitkering

2015 2016 2017 2018 2019
Doorrekening algemene uitkering in 1e berap -169.000 V -262.000 V -154.000 V -213.000 V

Toelichting

Bij deze doorrekening is onder andere het inwoneraantal bijgesteld. Ook van belang om te melden is, dat in de algemene uitkering een nieuw budget is opgenomen voor een aanbod voor alle peuters. Dit houdt in dat alle peuters de mogelijkheid gegeven wordt om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Gemeenten zetten zich in om een financieel toegankelijk aanbod te doen aan peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet gaan. Het Rijk stelt daarvoor structureel € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. De eerste € 10 miljoen voor 2016 is via de meicirculaire aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit bedrag neemt jaarlijks met € 10 miljoen toe tot aan € 60 miljoen structureel in 2021. De financiële vertaling hiervan is meerjarig in de 1e bestuursrapportage opgenomen. Dit houdt in dat de baten zijn verwerkt in het programma algemene dekkingsmiddelen en financiering en de lasten in het programma Sociaal. Voor 2016 gaat het om een bedrag van € 9.000.

Meer geld voor plattelandsgemeenten

Wat de meerderheid van de gemeenten betreft, gaat er met ingang van volgend jaar meer geld naar de kleine gemeenten. Ongeacht de soms forse nadelen voor de grote steden, moet de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds gewoon doorgaan. Dat is de uitkomst van een stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2016. De gevolgen hiervan zullen in een toekomstige circulaire duidelijk worden.