7. Grondexploitatie

In de ‘Notitie Grondexploitaties 2016’ is een deel van de adviezen van de adviescommissie vernieuwing BBV en de invoering van de heffing van vennootschapsbelasting verwerkt. Het is van belang dat de begroting 2017 in overeenstemming is met deze wijzigingen.

Ten aanzien van BIE (bouwgrond in exploitatie) gelden de volgende verslagleggingsregels:

  • De maximale duur van grondexploitatie wordt 10 jaar.
  • De kostentoerekening binnen het BBV moet verplicht aansluiten op de kostenverhaalmogelijkheden zoals benoemd in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.
  • De rente die wordt toegerekend aan grondexploitaties moet worden gebaseerd op de werkelijke rente over het vreemd vermogen.
  • Een clustering van de informatie over grondexploitaties wordt een verplicht onderdeel van de jaarrekening.

Ten aanzien van NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) gelden de volgende verslagleggingsregels:

  • Afschaffing van de categorie NIEGG en kwalificering van deze gronden als strategische gronden onder de materiële vaste activa.
  • Kosten die verband houden met het voornemen deze gronden te gaan bebouwen, kunnen niet meer aan deze gronden worden toegerekend.
  • De gronden moeten worden gewaardeerd conform de waarderingsgrondslagen voor gronden en terreinen onder de materiële vaste activa.
  • Boekwaarde per m2 hoeft niet meer te worden toegelicht.

Bij de bestemming van het jaarresultaat 2015 is al deels geanticipeerd op de afschaffing van de categorie NIEGG door € 400.000 te storten in de reserve grondexploitatie.

Rente

De rentetoerekening aan de grondexploitatie is gewijzigd. Het is nu nog steeds toegestaan om een reëel deel van de rente toe te rekenen aan de grondexploitatie. Deze rente moet per 1 januari 2017 gebaseerd zijn op de werkelijk te betalen rente. Het is niet meer toegestaan om rente over het eigen vermogen toe te rekenen aan de grondexploitatie.

Vennootschapsbelasting

De uitkomsten van de grondexploitaties hebben gevolgen voor de vennootschapsbelasting. Het lijkt erop dat de gemeente Woudrichem met zijn grondexploitatie de ondernemerspoort door zal gaan. Dit heeft als gevolg dat er een Vpb-aangifte ingediend zal moeten worden. Of hier ook daadwerkelijk een belastingheffing gaat plaatsvinden, is op dit moment nog niet inzichtelijk. Bij de begroting 2017 zal hier meer duidelijk over worden.

Totale waarde grondexploitaties

De totale waarde van de grondexploitaties ziet er per 31 december 2015 als volgt uit:

Boekwaarde projecten per 31-12-2015 9.300.000
Verliesvoorziening per 31-12-2015 3.067.000
Boekwaarde incl. voorziening per 31-12-2015 6.233.000
Netto contante waarde projecten per 01-01-2016 N 2.183.000

Zie voor een verdere specificatie ook het MPG en de paragraaf G ‘Grondbeleid’ behorende bij de jaarrekening 2015.