8. Presentatie wensen en ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wensen en ontwikkelingen binnen de programma’s van de begroting die (kunnen) leiden tot aanpassing van het meerjarenperspectief 2017-2020. Het gaat hierbij om een selectie waarvan het college het verstandig vindt om deze op te nemen.

Hierbij zijn de volgende spelregels gehanteerd (zoals ook omschreven in de inleiding):

 1. Tegenvallers worden meteen meegenomen in het betreffende jaar(resultaat).
 2. Er dient voldoende weerstandsvermogen te zijn voor actuele risico’s (zoals grondexploitatie, decentralisaties en exploitatie zwembad).
 3. Op onderdelen kan beleid worden geïntensiveerd, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen aanmeldingen c.q. wensen vanuit de gemeenschap, de organisatie, ons college en uw raad.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen. 

Tabel: Overzicht financiële gevolgen ontwikkelingen binnen de programma's
Omschrijving krediet 2017 2018 2019 2020
Vervangen bomen Veldweg (1) 12.000 0 0 0
Dekking vervangen bomen Veldweg uit reserve groen voor rood -12.000 0 0 0
Verkeersremmende maatregelen Parallelweg en kruising Neer Andelseweg (2) 148.000 0 13.000 13.000 13.000
Molenbiotoop fase 2 en 3 (3) 11.000 6.000 0 0
Dekking Molenbiotoop uit reserve groen voor rood  -11.000 -6.000 0 0
Onderhoudslasten knotwilgen 2.000 2.000 2.000 2.000
Herinrichting veerhoofd (4) 20.000 0 2.000 2.000 2.000
Plaatsen nieuwe bankjes in Vestingvoet (5) 5.000 0 0 0
Aanleg graluxpad langs Schapendam 2017 (5) 9.000 0 1.000 1.000 1.000
Aanleg graluxpad langs Schapendam 2017 (5) 45.000 4.000 4.000
Onderzoek verplaatsen wandelpad (5) 5.000 0 0 0
Onderhoud groen De Beer nabij Historische haven (5) 7.000 0 0 0
Verkeersplan Centrum Giessen-Rijswijk (6) PM 0 0 0
Vervangen lichtmasten (7) 10.000 10.000 10.000 10.000
Implementatie Omgevingswet (8) 64.000 60.000 0 0
Tariefstijging rioolheffing 3 jaar * 2% -31.000 -62.000 -93.000 -93.000
Storting voorziening rioolheffing 31.000 62.000 93.000 93.000
Vervanging inzamelmiddelen afval 40.000 40.000
Inhaalafschrijving inzamelmiddelen 76.000
Dekking lasten afvalinzameling uit voorziening -116.000 -40.000
Onderzoek ex art.213a Gemeentewet 5.000 0 0 0
Budget dorpsontwikkeling 50.000 50.000 50.000 50.000
Bijstelling budget bouwleges -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
222.000 48.000 38.000 -18.000 -18.000

Toelichting

 1. Door ziekte en vraat in de bomen is meer dan de helft van de bomen aan de Veldweg verdwenen. De resterende bomen zijn ook aangetast. Om het beeld weer te herstellen is vervanging van bomen met een sluitende bomenrij nodig, waarbij biodiversiteit uitgangspunt is bij de boomkeuze.
 2. Gezien de gereden snelheden en het aantal ernstige ongevallen, is het zeer gewenst om de verkeersveiligheid op de Parallelweg en de kruising Parallelweg/Neer Andelse weg te verbeteren. Dat kan met een kruispuntplateau op alle kruisingen met de Parallelweg, twee 60km drempels en een verkleining van de kruising met de Neer Andelse weg ondersteund met een kruispuntplateau.
 3. Zie hiervoor ook de aanmelding in de berap. Voor de Kadernota betreft het fase 2 en 3.
 4. Binnen de herijkte visie Vinden, verbinden en verrassen en de Visie Woudrichemse Waterkant is het plan opgenomen het toeristische knooppunt op d'n Bol bij vesting Woudrichem te verbeteren.
 5. Uitvoering projecten zoals opgenomen in de Visie Woudrichemse Waterkant.
 6. Treffen van benodigde en verantwoorde verkeersmaatregelen in relatie tot de ontwikkelingen rondom centrum Giessen/Rijswijk. De raming voor het nieuwe verkeersplan wordt medio 2016 uitgewerkt na consultatie van de betrokken partijen en de gemeenteraad over het conceptplan.
 7. Van het huidige areaal lichtmasten (3011 stuks) zijn 1152 stuks (ruim 38%) ouder dan 40 jaar. Deze masten hebben zowel hun theoretische als economische levensduur bereikt. Voorgesteld wordt om jaarlijks de meest slechte lichtmasten te vervangen.
 8. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Decentralisaties’ uit deze kadernota.