Financiën

De begroting van de gemeente bestaat uit een aantal onderdelen: de programmabegroting, de paragrafen en de financiële begroting. In de financiële begroting komen aan bod een aantal verplichte (BBV) overzichten en onderwerpen. Dit met als doel om de uitgangspunten van de (meerjaren) begroting zoals deze nu voorligt te verduidelijken. Aangezien een deel van de verplichte onderwerpen elders in de begroting wordt behandeld, wordt voor deze onderwerpen volstaan met het noemen en verwijzen naar de locatie elders in de begroting waar deze informatie aangetroffen kan worden.

De financiële begroting bestaat uit:

De hierna genoemde onderwerpen dienen ook onderdeel te zijn van de financiële begroting. Aangezien deze onderwerpen reeds elders in de begroting behandeld worden, wordt volstaan met het noemen van het onderwerp en de verwijzing naar het onderdeel in de begroting waar dit opgenomen is.

Onderwerp Locatie
Toelichting opgenomen ramingen    Inleiding begroting
Belangrijkste ontwikkelingen     Inleiding begroting
Ontwikkeling financiële positie    Paragraaf D
Emu-saldo   Paragraaf D
Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Paragraaf B
Overzicht financieringsbronnen    Paragraaf D