Afsluiten Koepoortstraat en omleiding vesting Woudrichem

 

Burgemeester en wethouders van Woudrichem hebben het volgende verkeersbesluit genomen:

De aannemer Van der Plas Civiel B.V. uit Giessen is in opdracht van de gemeente Woudrichem gestart met de uitvoering van de Wateroverlastmaatregelen in de Koepoortstraat, Burgemeester van de Lelystraat, Wethouder de Joodestraat en Wethouder Kentiestraat te Woudrichem.

De werkzaamheden bestaan uit het afkoppelen van de bestrating, het herstraten en het vernieuwen van de bestrating in de Koepoortstraat.

Planning

De werkzaamheden aan de Koepoortstraat vangen in de week van 5 november 2018 aan en zullen ongeveer 6 à 7 weken duren. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen of worden ze aangepast.

Verkeersmaatregelen

Vanwege de werkzaamheden zal de Koepoortstraat gedurende bovenstaande periode afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. We streven ernaar dat gedurende de werkzaamheden de doorgang voor voetgangers en mindervaliden via de Koepoortstraat mogelijk blijft. Maar dit zal niet aldoor het geval kunnen zijn. Met bebording geven we de gewijzigde situatie duidelijk aan.

Tijdens de werkzaamheden zal er voor gemotoriseerd verkeer en fietsers een omleidingroute worden ingesteld via de Schapendam en Vissersdijk. Bij deze omleiding zullen ter hoogte van de Schapendam en Vissersdijk verkeerslichten worden geplaatst en een tijdelijk parkeerverbod op de Vissersdijk tussen huisnummers 20 en 36. Wij vragen u tijdens de werkzaamheden rekening te houden met enige overlast en vragen u begrip voor het ongemak die de werkzaamheden met zich meebrengen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Gemeente Woudrichem via het algemene nummer (0183) 308100.

U kunt het verkeersbesluit met ingang van de dag van publicatie zes weken inzien bij de balie van de afdeling Ruimte in het gemeentehuis (tijdens openingstijden en na het maken van afspraak ook op andere tijdstippen)

Iedere belanghebbende, die door de vergunning rechtstreeks in zijn/haar belang is getroffen, kan -tijdens de inzagetermijn- een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminst bevatten:

  • uw naam en adres
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit
  • de gronden van het bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 RA Breda. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.