Giessen-Rijswijk - Centrumplan 2013

Burgemeester en wethouders van Woudrichem delen op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor het Centrumplan Giessen-Rijswijk gelegen tussen de Almweg, Enghweg, Den Bogerd, Kruisstraat, Jagerspad en Parallelweg.

In deze fase van voorbereiding liggen er nog geen stukken ter inzage, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen over het voornemen.

Te zijner tijd wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dan is een ieder in de gelegenheid te reageren. De terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan wordt bekend gemaakt via de Staatscourant, Altena Nieuws en de websitevan de gemeente Woudrichem.