Privacyverklaring

De gemeente moet zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Daar heeft u recht op. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. 

Gebruik van persoonsgegevens

De gemeente Woudrichem voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. Hiervoor gebruiken wij mogelijk persoonsgegevens. Als u in de gemeente Woudrichem woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen dan hebben wij vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kunnen wij  bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan financiĆ«le, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. De gegevens worden alleen bewaard  om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Soms worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

De gemeente zal uw gegevens alleen verstrekken aan  andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die in opdracht van ons uw gegevens nodig hebben, sluiten wij een overeenkomst. Dit om te zorgen dat ook zij veilig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. De gemeente blijft namelijk verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Kinderen

Het is niet de bedoeling dat wij  gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dat gebeurt alleen als de ouders of gezaghouders hiervoor toestemming geven. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders en of gezaghouders  dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunt u voorkomen dat  persoonsgegevens van uw kinderen verzameld worden zonder toestemming.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
  • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Inzagerecht

Als u een verzoek  tot inzage in uw persoonsgegevens wilt doen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Wij reageren schriftelijk binnen 4 weken. U kunt daarna vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert de gemeente binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.

Beveiliging

De gemeente neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze gemeente.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Uw websitebezoek

De gemeente gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken via:
E-mailadres: gemeente@woudrichem.nl
Telefoonnummer: 0183-308100
Postadres: Postbus 6, 4285 ZG Woudrichem

Gelieve in de aanhef te vermelden "T.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming".

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.